Najlepsze strony w Polsce
Discover the most popular sites
Search domain or keyword:

Tue May 23 13:46:22 2017

Information about: kuratorium.kielce.pl
Sponsored link

Screenshot: (enlarge)
Kuratorium screenshot

Kuratorium information:

TitleKuratorium Oświaty w Kielcach (view sites with similar title)
Description Serwis informacyjny urzędu zespolonej administracji rządowej w województwie świętokrzyskim będącego aparatem pomocniczym organu nadzoru pedagogicznego – Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
Keywordsoświata, edukacja, nadzór, prawo oświatowe, administracja rządowa, nauczyciele
Adres http://www.kuratorium.kielce.pl Add this site to your favorite list


Sponsored link

Kuratorium Summary

Kuratorium Oświaty w Kielcach. przejdź do treści | przejdź do menu. strona podmiotowa bip |
instrukcja | redakcja | brak informacji? | duży kontrast | domyślny kontrast | mapa serwisu.
Wyszukaj: Kuratorium Oświaty w Kielcach. Ważne zagadnienia. 29.03.13 – Modernizacja SIO: Problemy z weryfikacją danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i PESEL) uczniów oraz nauczycieli 27.03.13 – Modernizacja SIO: Wyjaśnienia problemów, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania 26.03.13 – Modernizacja SIO: Problemy z aplikacją SIO w kontekście terminu 9 kwietnia 25.03.13 – Informacja ŚBRR na temat naboru projektów w ramach poddziałania 9.1.2 22.03.13 – Sport dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami - pilny komunikat dla dyrektorów szkół 12.03.13 – „Radosna Szkoła” - 2013 rok 19.02.13 – Akcja: Ja i Ty - bezpieczni w szkole 06.09.12 – Kluczowe dokumenty związane z nadzorem pedagogicznym.
Najnowsze wiadomości. 03.04.13 – Modernizacja SIO: ...Popularity Rank of kuratorium.kielce.pl
Alexa Rank Alexa Rank Date
937123 2013-04-01
932007 2010-06-10
573359 2009-05-28
408657 2008-12-23

Access traffic rank of kuratorium.kielce.pl (site position)

Server IP of kuratorium.kielce.pl: 79.96.25.201 (hosted by home.pl)
Domain extension: .pl (list top sites in Poland)

Sponsored link


9 images found on kuratorium.kielce.pl:


Links found on Kuratorium homepage:

External links:

kuratorium.kielce.pl is linking to those sites:

 1. strona podmiotowa bip
 2. instrukcja
 3. redakcja
 4. brak informacji?
 5. duży kontrast
 6. domyślny kontrast
 7. mapa serwisu
 8. Kuratorium Oświaty w Kielcach
 9. Modernizacja SIO: Problemy z weryfikacją danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i PESEL) uczniów oraz nauczycieli
 10. Modernizacja SIO: Wyjaśnienia problemów, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 11. Modernizacja SIO: Problemy z aplikacją SIO w kontekście terminu 9 kwietnia
 12. Informacja ŚBRR na temat naboru projektów w ramach poddziałania 9.1.2
 13. Sport dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami - pilny komunikat dla dyrektorów szkół
 14. „Radosna Szkoła” - 2013 rok
 15. Akcja: Ja i Ty - bezpieczni w szkole
 16. Kluczowe dokumenty związane z nadzorem pedagogicznym
 17. Modernizacja SIO: Problemy z aktualizacją aplikacji SIO do najnowszej wersji.
 18. Modernizacja SIO: Rozwiązanie problemu brakujących numerów RSPO
 19. Modernizacja SIO: Masowo występujący błąd - nieaktywna lista w specyfice szkoły
 20. Wyniki konkursu „Świeć przykładem”
 21. Komunikat dotyczący Światowego Dnia Zdrowia
 22. Konferencja „Szkoła wolna od przemocy. Jak sobie radzić z bullyingiem”
 23. Modernizacja SIO: Nowa wersja aplikacji SIO z dn. 29.03.2013
 24. Miejsce Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjum
 25. IX Powiatowe Targi Edukacyjne - 2013
 26. Projekt „Szkolne Smaki – szkoły dobrego żywienia” (poprzednia nazwa projektu „Szkoły przyjazne żywieniowo dzieciom”
 27. Lista uczestników i miejsce etapu ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów gimnazjum „Papież Słowianin”
 28. Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Scholasterii
 29. Komunikat w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2013 r.”
 30. II Konferencja Normalizacja w szkole „Z normalizacją w przyszłość. Łatwiej, szybciej, lepiej”
 31. Informacja o możliwości oglądania prac uczniów z Konkursu Informatycznego
 32. Wyniki trzeciego etapu konkursów przedmiotowych dla gimnazjów
 33. Realizacja programu „Szklanka mleka” w szkołach
 34. Konkurs „Mój dom, moja ojczyzna, moja Europa”
 35. Zaproszenie na spotkanie „Nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum w kontekście aktualnej podstawy programowej".
 36. wiadomości starsze
 37. NIK - „wszystkie skontrolowane szkoły będą przygotowane do przyjęcia sześciolatków"
 38. Dożywianie dzieci – konferencja z udziałem wiceministra Tadeusza Sławeckiego
 39. Nowy serwis internetowy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 40. Ks. biskup dr hab. Artur Miziński o konkursie "Mam 6 lat"
 41. Mam 6 lat - czas wybrać najlepsze prace
 42. pełna lista najnowszych informacji MEN
 43. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
 44. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
 45. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
 46. Projekt Uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna Szkoła"
 47. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
 48. pełna lista najnowszych projektów aktów prawnych
 49. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
 50. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2012 r. dotacji celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 „Oświata i wychowanie” oraz kwot tych dotacji
 51. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
 52. Porozumienie pomiędzy Ewangelicznym Związkiem Braterskim w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii
 53. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
 54. pełna lista najnowszych obowiązujących aktów prawnych
 55. kurator@kuratorium.kielce.pl
 56. Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska
 57. Biuletyn Informacji Publicznej
 58. Aktualności
 59. Komunikaty Kuratora Oświaty
 60. Prawo oświatowe
 61. Projekty, programy, akcje…
 62. Spotkania i konferencje
 63. Szkolenia
 64. Wydarzenia w obiektywie
 65. Pozostałe informacje
 66. Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje...
 67. Otwarta edukacja
 68. Edukacja europejska
 69. Edukacja informatyczna
 70. Edukacja patriotyczna
 71. Edukacja regionalna
 72. Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
 73. Zadania Kuratora
 74. Patronaty Kuratora
 75. Akredytacja Kuratora Oświaty
 76. Awans zawodowy
 77. Nadzór pedagogiczny
 78. Nostryfikacja, legalizacja świadectw
 79. Uczniowie i rodzice
 80. Kalendarium roku szkolnego
 81. Rekrutacja do szkół
 82. Egzaminy
 83. Stypendia
 84. Prawa dziecka
 85. Nauczyciele i dyrektorzy
 86. Komunikaty dla dyrektorów szkół oraz placówek
 87. Konkursy na stanowisko dyrektora
 88. Nagrody i odznaczenia dla nauczycieli
 89. Oferty pracy
 90. Organy prowadzące
 91. Komunikaty dla organów prowadzących
 92. Programy rządowe
 93. Program „Cyfrowa szkoła”
 94. Konkursy przedmiotowe
 95. Konkursy przedmiotowe dla szkół podstawowych
 96. Konkursy przedmiotowe dla gimnazjów
 97. Konkursy przedmiotowe – starsze edycje
 98. Olimpiady przedmiotowe
 99. Konkursy, festiwale…
 100. System Informacji Oświat.
 101. Modernizacja SIO
 102. SIO - marzec 2013
 103. SIO - starsze edycje
 104. Wychowanie i kszt. spec.
 105. Doradztwo zawodowe
 106. Kształcenie specjalne i integracyjne
 107. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 108. Wychowanie
 109. Wypoczynek, turystyka i sport
 110. Sprawy socjalne
 111. Zamówienia publiczne
 112. Informacje adresowe
 113. Dobre praktyki
 114. Dobre praktyki - zasady
 115. Dobre praktyki - przedszkole
 116. Dobre praktyki - szkoła podstawowa
 117. Dobre praktyki - gimnazjum
 118. Dobre praktyki - szkoła ponadgimnazjalna
 119. Dobre praktyki - placówka oświatowa
 120. Programy Kuratora
 121. Szkoły promujące zdrowie
 122. Klub Najstarszych Szkół
 123. Salon Kreatywnych Szkół i Placówek
 124. Statuetka „Świętokrzyskiego Przyjaciela Oświaty”
 125. Rok 2012 rokiem Janusza Korczaka
 126. Świętokrzyska Szkoła z Pasją
 127. W roku igrzysk
 128. Innowacje pedagogiczne
 129. Doskonalenie i dokształcanie zawodowe
 130. Dopalaczom Stop
 131. Talenty Świętokrzyskie
 132. Kochane Pierwszaki
 133. Żywe pomniki beatyfikacji Jana Pawła II
 134. Honorowe Krwiodawstwo
 135. Klub HDK 166
 136. Wykaz szkolnych klubów HDK
 137. HK - komunikaty, akcje, konkursy, inne działania
 138. Wychowanie przedszkolne
 139. Rady dla rodziców i nauczycieli
 140. Komunikaty i wyjaśnienia MEN
 141. Dodatkowe informacje
 142. Dane statystyczne
 143. Pytania i odpowiedzi
 144. Bezpieczna szkoła
 145. Komunikaty, akcje, inne działania
 146. Konkursy, festyny, konferencje
 147. Programy, plany
 148. Procedury postępowania
 149. Rok Pieszego 2013
 150. Niebieska Karta
 151. Wykaz niezbędnych telefonów
 152. Wykaz aktów prawnych
 153. Dobre praktyki – profilaktyka bezpieczeństwa
 154. Małe szkoły
 155. Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym
 156. Edukacja prawna
 157. Profesor Oświaty
 158. 6-latki
 159. MEN
 160. CKE
 161. NPSEO
 162. ORE
 163. KOWEZiU
 164. OKE
 165. ŚUW
 166. Strona główna BIP
 167. Zgłoszenie wydarzenia oświatowego
 168. Zgłoszenie wakatu dla nauczyciela
 169. Dziennik Ustaw
 170. Monitor Polski
 171. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej
 172. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 173. Internetowy System Aktów Prawnychsite visit date: 2013-04-03 02:59:58
kuratorium.kielce.pl site information


| dig.do - home | list world top sites | top sites by category | top sites by country | blog | stats | terms of use | contact |